Човекът следва земята,земята следва небето,небето следва ДАО,ДАО следва естествеността.

ТЕОРИЯ НА ПЕТТЕ СТИХИИ( У СИН )

Според тази теория “в основата на организацията на природата лежат циклите на редуване на ин – пасивната сила ,и ян- активната сила,а всеки от тези цикли се сътои от редуване на последователни състояния:раждане или израстване (пролет,утро и т.н.),максимална активност (лято,обяд и т.н.),упадък или спад (есен,вечер и т.н.),минимална активност (зима,нощ и т.н.).Аналогично на това изток(изгревът на слънцето,утро)съответства на раждането;юг – на максималната активност;запад – на спада(залеза на слънцето,вечерта);север – на минималната активност.
“На всяко от четирите последователни състояния на природата е бил даден символ:Дърво,Огън,Метал,Вода,след това е бил добавен петият символ – Земята,доколкото всички циклични изменения стават на Земята,т.е. според представите на далекоизточните мислители,всеки от петте първоелемента е символ на жизнените процеси,протичащи както в природата,така и в човека,които се намират в зависимост от пасивната и активната сила.Дървото е символ на раждането,на растежа(преход от посивната силна ин към активната – ян);Огънят е символ на максималната жизнена активност(максимално изразяване на активната сила ян);Металът е символ на започващият упадък(от ян към ин);Водата е символ на минималната активност…Земята е център и ос на цикличните изменения на цялото мироздание.В обкръжаващия свят(големия свят,макрокосмоса)човекът се явява като свят в миниатюра(малък,свят,микрокосмос) и се състои от същите 5 първоелемента,които попадат в организма с храната и се подчиняват на законите на природата,отличавайки се от всичко останало само с разума.”(ГлЛувсан,цит.съч.,с.14)
“Главният практически извод от учението У- син е признаването но неразривната връзка на всичките 5 първоелемента.При това всеки от първоелементите е свързан с другите посредством продуктивни и разрушителни процеси.”(Пак там,с.15 )
Продуктивният (конструктивният)ход на 5-те стихии е този,при който процесът протича с минимален разход на енергия и всяка стихия е производната основа за следващата (Водата ражда Дървото;Дървото ражда Огъня;Огъня ражда Земята;Земята ражда Метала;Метала ражда Водата и всичко започва пак в същия порядък.).Когато свържете подред стихиите изпозвайки кръг,трябва да получите правилен петоъгълник.
При разрушителния (деструктивен ) ход на 5-те стихии,всяка предхождаща стихия разрушава следващата,като това се съпровожда с максимален разход на енергия.Използвайки стария чертеж,но свързвайки ги по следния начин – Водата гаси Огъня,Огъня топи Метала,Металът сече Дървото,Дървото руши Земята,Земята засипва Водата – трябва да получите петолъчка.
Освен това се счита,че Земята е в центъра на стихиите,защото тя е средата,където се осъществява взаимодействието между тях.
Водата и металът се считат за ин-стихии,дървото и огънят – за ян-стихии,а земята е повратната точка между тях.Характерна особеност на 5-те стихии е,че в динамичната равновесна система на ин и ян никоя от тях не може безкрайно да възниква или пък напълно да се разрушава.
Ако погледнем към календарната година от позицията на 5-те стихии,то всеки сезон ще е под знака на съответната стихия,която най-добре характеризира същността на сезона.Така Зимата ще е под знака на Водата,Пролетта ще е под знака на Дървото,Лятото-под знака на Огъня,а Есента – под знака на Метала.Петата стихия,Земятае в средата и е “разтворена” в останалите.
Освен от позицията на вечната енергия,светът може да се разглежда и от позицията на трите Велики сили: НЕБЕ – ЗЕМЯ – ЧОВЕК,като се уточнява,че в тази триада човекът е по средата.
Тъй като човек не може да измени нещо в хода на небето и земята,на-добре за него е съзнателно и хармонично да се включи в техния ход.Това е напълно възможно,защото и трите сили са движени от могъщата и всеобемаща ки,която е тяхната обща енергийна основа.Само съществуванет она човека не е достатъчно условие за правилното му включване в хода на небето и земята,защото,за да ги следва,той първо трябва да разбере същността на техния ход.Въпреки че ки е общата енергийна основа на трите Велики сили,те се различават по действието си в нея.Тези разлики се определят от различните мерки,с които трите сили действат в общия поток на ки.Това е съвсем естествено,защото ако трите сили действат едновремено и с една и съща мярка,то те биха се обезличили.
Според теорията на “Книгата на промените”числото на небето е 9,което е и неговата мярка,числото на змята е 6 и съответно найната мярка.Какви са тези мерки?За да се отговори на този въпрос,нека да дешифрираме понятието “мярка”.Най0общо казано,мярката е постоянна величина.Условното разделение на тази постоянна величина е вечната ки,а целият свят,т.е. и небето,и земята,и човекът са само рожби на тази постоянна енергия.Това,че ки е всеобемаща субстанция означава,че може да се поредстави в двумерното пространство чрез кръг,а в тримерното - чрез кълбо.
В този случай вече има къде да бъдат приложени установените за Небето и Земята мерки.Ето каво се получава:

МЯРКАТА НА НЕБЕТО – 9

Приложена към кръга,който,както казахме,е двумерният образ на ки,тази мярка “ражда”осмоъгълник,чиито ъгли са съединени през центъра.
Приложена към кълбото на ки,т.е. в тримерното пространство,тази мярка “оформя” двойна осемсетнна пирамида,която,гледана в проекция,възприемаме като осмоъгълника от двумерната фигура.
От позицията на трите Велики сили НЕБЕТО е ПРЕДЕЛЪТ за човека и затова числовият символ и мярка на небето – 9,е и числов символ на предела.

МЯРКАТА НА ЗЕМЯТА – 6

Приложена към двумерния образ на ки,тази мярка “ражда” шестоъгълник,чиито ъгли са съединени през центъра,а в кълбото на ки – куб.

МЯРКАТА НА ЧОВЕКА

Според теорията на “Книгата на промените” човекът няма число,тъй като той може да вземе което си поиска число.Но това е и поредният зареден капан по пътя на търсещия.Нека не забравям,че ние разглеждаме света от позицията на “Книгата на промените”.Изследвайки тази “книга”,човек разбира,че четворността е най-ясният и лесен начин на подход към нея.Четворността е същност на символната система на “Книгата на промените” и позволява на изследователя да разгледа тази система и да я разбера.Това превръща четворката в мярка на човека към света от позиция на “Книгата на промените”.Сега да приложим тази установена за човека мярка съответно към двумерния и тримерния образ на ки.
Приложена към кръга (двумерния образ на ки),4-ката “ражда” фигурата на квадрат,чиито върхове са ориентирани по основните посоки на кръга.Този квадрат в тримерния образ на ки(кълбото) става четиристенна равностранна пирамида.

ОБЩИЯТ МОДЕЛ НА ТРИТЕ ВЕЛИКИ СИЛИ

В него енергийното кълбо на ки обгръща всички фигури като най-външната – двойната осемстенна пирамида,е на небето,в нея се намира четиристенната пирамида на човека,а в нея пък е кубът на земята.
Символичната фигура на човека съчетава елементи и на небесната,и на земната символична фигура,което я прави нещо средно между тях.На небесната фигура тя прилича по това,че е изградена от тетраедални фигури,а на земната – че основата на двойната равностранна четиристенна пирамида на човека е квадрат,както и всяка от страните на “земния” куб.Освен това символичната фигура на човека е в средата на трите фигури,с което се заема полагащото се място на човека сред трите Велики сили според теорията на “Книгата на промените”.Да обобщим.
От всяка една от 6-те основни гледни точки към символичната фигура на човека,винаги се вижда четиристенна пирамида.Тя може да бъде представена в двумерното пространство като шестоъгълник,който е съставен от разгъвката на нейните четири стени и основата й,тъй като и основата може да се разглежда като съставена от два триъгълника.
Но шестоъгълникът едновременно с това е двумерно изображение на куба,който е символично изображение на Земята,както видяхме по-горе.
По-нататък пълният тримерен образ на куба,като фигура на осемте възможни симетрични противопложности по ъгли,се представя съвсем точно от осмоъгълника,който,както казахме ,е двумерният образ на осемстенната пирамида на небето.
Всичко това е в кръга - двумерен образ на кълбото на ки,в което небето следва спираловидното движение на ин и ян,а човекът възприема това като движение в кръг.
Така погледнато,се оказва,че трите Велики сили,са едно и също нещо ,но разглеждано от различни позиции,които определят привидното различие между тях.В крайна сметка излиза,че светът през погледа на древните азиатски мислители е една ВЕЧНА ЕНЕРГИЯ (КИ),която човекът възприема под различни форми.
Защо все пак е необходимо на Човека да се хармонизира с Небето и Земята?
То очевидно е необходимо за правилното му включване към естествен ход,с което той съобразно своята природа влиза в унисон с движещите сили на света(ин и ян).Само так атой ще си осигур поддръжката на ки – единствената вече осезаема за човека реалност във Вселената.А хярманизирането на човека с небето и земята означава той да приведе в съответствие със своята мярка едновремеността на действията и проявите на ки върху тях(както и тяхното действие върху нея),като тази едновременност трябва да намери израз в присъщата на човешката природа последователност.
Символичната фигура на човека може да се разглежда като съставена от “горна” и “долна”,”лява” и “дясна” или пък от “предна” и “задна”пирамида.Но във всички случаи те са съставени от по две тетраедални фигури,чиито основи оформят квадратните основи на съответните пирамиди.
Всяка тетраедална фигура е символичния модел на една четвърт от годината.Нейната основа е съответният годишен сезон – Земята,която е позицията,от която човекът “наблюдава” околните му 3 страни(месеци)- Небето.Така възможните за наблюдение страни в четирите тетраедрални фигури са общо 12.
Равнобедрените правоъгълни стени( I,IV,VII и X ),образуващи двойните средни стени на фигурата на човека,са малко по-големи от околните равностранни стени на пирамидите, тъй като едната им страна (хипотенузата) е по-дълга от останалите.Това намира израз в стария български календар,като I,IV,VII и X месец в него стават “големи”,с по 31 дни,докато останалите са “малки” – с по 30 дни.
Разгъвката на двете пирамиди от символичната фигура на човека и тяхното разместен онаслагване в кръга(двумерния образ на ки) образуват дванайсетмесечния годишен кръг,в който ,за да се запази пространствената символика,долната,ин половина се заема от месеците на есента и зимата,а горната – ян половината – от месеците на пролеттта и лятото.Така напълно се запазва и основното изискване за неразделността на ин и ян – винаги в ин има ян,както и обратното.
По този начин двойната равностранна четиристенна пирамида се превръща в преобразувател на “земния”куб и “небесната” пирамида в света на човека.
Щом като по природа ин и ян са неразделни противоположности,които винаги се намират в равновесна взаимозависимост(когато ян настъпва,ин отстъпва и обратно),то следва,че когато мъжкит ян е в началната манифестацияна своята сила,то женската ин би трябвало да бъде в апогейния момент от манифестацията на своята сила.Това дава възможност да се определи крайт на годината като край на годишния цикъл на първичната ки,след което пак започва нейното ново начало,т.е. новата й годишна спирала.Така погледнато,краят на годишния цикъл на ки ще бъде моментът,когато отрицателната,женската,тъмната ин е в апогея на своята мощ,което значи,че в този момент положителният,мъжкият,светлият ян е свит до пределния минимум,което го превръща в най-малка като обем,но най-жизнена като заряд съставна част на ки.Очевидно този момент е денонощието,в което тъмнината е максимално продължителна,а светлината – максимално кратка,т.е. по сегашния календар 21 декември.В този момент се достига пределът в движението на тъмнината и светлината като адекват на ин и ян в самата ки.Но пределът на ки е самото ДАО,така че достигнатият предел е всъщност видимият образ на невидимото дао.По съвременния календар това е 30 декември.31 декември е нулев ден – ден на Великия предел и 1 януари е първият ден от пъврият месец на новия цикъл в движениет она КИ.
В съответствие със същността на дао,мястото на символичния му адекват в годишното движение на ки,”нулевият” ден,е празнотата на невидимата обща ос в символичния модел на трите Велики сили.Човекът ,както и всичко останало е под влиянието на ки,т.е. под влияниет он анейните компонетти ин и ян,така че основните моменти в тяхното движение се превръщат в задължителни опорни пунктове за уеднаквяване на тяхната хармония в самия човек с хармонията им във вечната ки.Това е най-сигурната гаранция за доброто здраве,благополучие и благоденствие на човека.
Но във вечната енергия същевременно съществуват и трите Велики сили – НЕБЕТО,ЗЕМЯТА и ЧОВЕКА ,което значи,че те едновременно въздействат върху нея.Към тази едновременност обаче човекът,в пълно съответствие с присищата на природата му последователност,пристъпва от позициите на своята мярка – 4.Така трите Велики сили получават своите хармонизирани от човека дулове в годишния ход на ки,като всеки дял обхваща по 4 месеца.Условно първият дял е делът на Небето(1,2,3 и 4 месец),вторият дял – средният,е делът на Човека(5,6,7 и 8 месец),а третия дял – последният – е делът на Земята(9,10,11 и 12 месец.).Като адекват на времеви отразители на преломните моменти в състоянието на ки,началните дати на горните три дяла на трите Велики сили са : 1 януари,1 април,1 септември.Осевн чрез своите мерки трите Велики сили действат върху ки и чрез своята природа,която за Небето е ян,а зя Земята е ин.Така в пълно съответствие със своята ян природа Небето действа отгоре чрез своя инструмент – перпендикуляра, а Земята в съответствие със своята ин природа действа отдолу чрез своя инструмент – хоризонтала.Действията на Небето и Земята според тяхната приода и инструменти намира израз във вечния поток на ки,като го разделят на еднакви по големина,но противопложни по съдържание и разположение ин и ян периоди.Така ян-приодата на Небето,която определя перпендикуляра за негов инструмент,дели потока на ки на следните ин и ян периоди. :
Периодът на положителния ан е времето от 1 януари до 1 юли- когато светлината на земята расте,а тъмнината намалява.
Периодът на отрицателната ин е времет от 1 юли до 30 декември,когато пък тъмнината на земята расте,а светлината намалява.
Ин – природата на Земята,която предопределя хоризантала за неин инструмент,разделя потока на ки на други два противоположни ин и ян периода. :
Периодът на положителния ян е времето от 1април до 1 октомври,когато толината на земята е най-голяма.
Периодът на отрицателна ин е времето от 1октомври до 1 април на следващата година,когато пък студът е най-голям.
Човекът също,верен на своята природа,подхожда към ки т позицията на своята изгода.Тя именно определя благоприятното и неблагоприятното за човешката дейност време във вечния поток на ки.По такъв начин към деленията на ин и ян от перпендикуляра на небето и хоризонтала на земята в потока на ки се добавя и делението на човека,според което периодът на положителен ян за него е времето от 1 май до 1 ноември,а периодът на отрицателна ин

Используются технологии uCoz